wordpress首页不显示/排除特定分类文章
  • Blog
  • 2014-05-14
  • (1,099) Views
  • (0) Comments

wordpress默认的最新文章列表是显示所有文章的,但是有的时候,有碍于版面或者其他种种问题,我们不需要一些特定分类的文章在首页显示,那么该怎么办呢?很简单,见代码:

找到您首页最新文章列表循环的函数:

<?php if (have_posts()) :  while (have_posts()) : the_post(); ?>

 

将上面一句修改成下面这一句:

<?php if ( have_posts() ) : query_posts($query_string .'&cat=-2'); while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

 

红色部分的ID就是你需要不显示/排除的分类,可以多项,多项用逗号隔开即可!


Comments

Top